StadgarSTADGAR FÖR TRELLEBORGS PLANTERINGS-OCH FÖRSKÖNINGSFÖRENING

Ursprungligen antagna den 28 oktober 1920 och ändrade den 20 september 1946 och den 22 maj 2001.

§1.

Föreningens ändamål är att verka för stadens och dess omgifnings förskönande genom anordnande af nya planteringar, förbättring af redan befintliga sådana, kyrkogårdskonstens höjande, anskaffande av offentliga konstverk och prydnadsföremål och allmänt genom vidtagande af åtgärder ägnande att förläna området ett tilltalande utseende.

§2.

Föreningens styrelse skall bestå av det antal personer, som årsmötet beslutar, dock minst 5 ordinarie jämte två suppleanter. Styrelsen utser inom sig ordförande, v. ordförande, skattmästare och sekreterare som väljs årligen. Föreningens räkenskaper granskas för kalenderår av två revisorer.

§3.

Styrelsen som är beslutande då fem ledamöter äro närvarande äger kalla föreningens medlemmar till möte så ofta anledning därtill gifves eller begäran därom framställes af tio medlemmar och föres därvid ordet af styrelsens ordförande.

§4.

Styrelsen äger vid sina sammanträden tillkalla sakkunniga personer och har rätt att till hedersledamöter i föreningen kalla personer som på särskilt sätt visat sitt intresse för föreningen eller verksamt främjat dess ändamål.

§5.

Medlem i föreningen erlägger årligen den afgift som fastställts av årsmötet. Pengarna insättes i bank eller annan penninginrättning och skola användas för ändamål som främjar genomförande av föreningens program.

§6.

Årsmöte hålles i Trelleborg hvarje år senast i maj månad efter 14 dagar förut av styrelsen därom utfärdad kungörelse och förekomma vid stämman följande obligatoriska ärende:

- utseende af justeringsmän

- föredragning av års- och revisionsberättelse för sistförflytna år

- beslut rörande ansvarsfrihet

- beslut om styrelseledamöter

- val af styrelse äfvensom af två revisorer

- beslut om årsavgift

- behandling af anmälda ärenden rörande föreningsangelägenheter

§7.

För beslut om förändring av styrelsens stadgar erfordras 3/4 pluralitet af de tillstädesvarande.

§8.

I besluten, som fattas efter öppen omröstning, äga alla närvarande medlemmar lika rösträtt och gälla vid likarösttal den mening som ordförande biträder.

§9.

Uppstår fråga om föreningens upplösning, skall frågan genom styrelsens förslag föreläggas föreningen å ordinarie årsmöte. För att dylikt förslag skall vara af föreningens bifallit erfordras att det varit två på hvarandra följande årsmöten godkännes af minst 2/3 af de röstande.

§10.

Om föreningens upplösning beslutas skola dess behållna tillgångar anfänas sålunda:

- Penningar öfverlämnas till något för stadens förskönande gagnande ändamål.

- Protokoll och andra handlingar öfverlämnas till stadens arkiv.